رئوستا – مقاومت متغیر

رئوستا همان پتانسیومتر است با یک تفاوت کوچک و آن این است که یکی از ترمینال های ثابت مورد استفاده قرار نگرفته و آزاد می ماند

رئوستا

رئوستا همان پتانسیومتر است با یک تفاوت کوچک و آن این است که  یکی از ترمینال های ثابت مورد استفاده قرار نگرفته و آزاد می ماند . به عبارتی رئوستا از یک المان مقاومتی ، یک کنتاکت متحرک و یک کنتاکت ثابت تشکیل شده است . رئوستا در مدارات به منظور تغییر جریان به کار می رود . در شکل (۱) نحوه قرار گرفتن رئوستا در مدار نمایش داده شده است .

شکل مداری رئوستا

رئوستا برای کنترل شدت جریان مدار استفاده می گردد و  معمولا دارای دو جای فیش مشکی b , a ( متصل به دو سر ثابت ) و یک جای فیش قرمز c ( متصل به سر لغزنده ) است . با توجه به نوع کاربرد آن در مدار می توان از این جای فیش ها در حالات مختلف استفاده کرد.

اگر با اتصال یکی ازجای فیش های سیاه ( مثلا a ) و یک جای فیش قرمز ( مثلا c ) دستگاه را به طور متوالی در مدار قرار دهیم ، در این صورت با حرکت لغزنده ، در یک سمت مقاومت مدار کاهش و با حرکت در سمت مخالف ، مقاومت مدار افزایش می یابد و در نتیجه ی آن جریان را می توان در مدار کم و زیاد کرد.

مقاومت های وابسته ( تابع ) به مقاومت هایی گفته می شود که مقدار آنها به عوامل مختلفی مانند حرارت ، نور ، ولتاژ و … بستگی دارد . این مقاومت ها عبارتند از :
۱- مقاومت های تابع حرارت
۲- مقاومت های تابع نور
۳- مقاومت های تابع ولتاژ
۴- مقاومت های تابع میدان مغناطیسی


تماس مستقیم